Syöpäpotilaan kuntoutus

Elämä syövän kanssa, syöpähoidot ja syövästä toipuminen ovat monella tapaa raskaita. Siksi monet syöpäpotilaat tarvitsevat kuntoutusta ja tukea kuntoutumiselleen. Eri syöpäsairauksissa ja eri potilasryhmissä kuntoutuksen tarve vaihtelee suuresti.

Syöpäpotilaan kuntoutuksen tavoitteena on varmistaa syövän aikana ja sen jälkeen fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti täysipainoinen elämä. Kuntoutuksen järjestäminen on monien eri tahojen vastuulla. Syöpäjärjestöjen tarjoamat, syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen tarkoitetut kurssit täydentävät julkisia palveluita.

Syöpäjärjestöjen tarjoamat kurssit

Kaikille syöpään sairastuneille pitäisi tehdä kuntoutussuunnitelma, jossa käydään läpi henkilökohtaiset kuntoutustarpeet, -tavoitteet ja kuntoutuksen muodot.

Lääkinnällinen kuntoutus

Syöpäpotilaan lääkinnällisen kuntoutuksen vaihtoehtoja on monia. Syöpäpotilas voi tarvita useita eri kuntoutusmuotoja sairaudesta ja hoidoista riippuen. Hoitava sairaala ohjaa potilaan tarvittaessa lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Lääkinnälliseen kuntoutukseen tarvitaan lääkärin lähete. Jos potilas käy fysioterapiassa yksityisessä hoitopaikassa, saa kuluista Kela-korvauksen. Sairaalan omien kuntoutusjaksojen hinta määräytyy sairaalamaksujen mukaisesti.

Lääkinnällisen kuntoutuksen vaihtoehtoja

Neuropsykologista kuntoutusta tarvitaan silloin, kun potilaalla on aivokasvaimen aiheuttama aivotoimintojen häiriö. Kuntoutuksessa keskitytään havainnoinnin ja puheen ymmärtämiseen sekä puhumisen, tarkkaavaisuuden ja muistin tukemiseen.

Puheterapiaa annetaan syövän aiheuttamiin puhe- ja äänihäiriöihin. Puheen ja äänen tuottamisen häiriöitä voi syntyä muun muassa aivokasvainten, kurkunpään syövän sekä kielen ja suupohjan kasvainten seurauksena.

Fysioterapiaa ovat muun muassa liikuntahoidot ja hieronta sekä erilaiset fysikaaliset hoidot.

Toimintaterapialla tuetaan kuntoutujan selviytymistä arjessa ja hänelle tärkeissä päivittäisissä toimissa.

Lymfaterapia

Lymfaterapian avulla hoidetaan ihonalaista käden turvotusta (lymfaödeema). Käden turpoaminen ja kipeytyminen rasituksessa ovat tavallisia oireita rintasyöpäleikkauksen ja sädehoidon jälkeen.

Rintasyöpä

Rintasyöpäleikkauksesta voi olla seurauksena nesteen kertymistä käsivarteen, rintakehään tai kainaloon, jos kainalon imusolmukkeita on poistettu tai kainaloon on annettu sädehoitoa. Turvonnut käsivarsi saattaa helposti tulehtua.

Lymfaterapia on imusuoniston omaa pumppausmekanismia elvyttävä hoito. Sen avulla tehostetaan uusien imusuoniyhteyksien syntymistä turvotusalueen ja terveen kehon välillä.

Turvonnutta kättä voidaan kuntouttaa lymfahieronnan lisäksi fysikaalisin hoidoin, harjoituksin ja tarvittaessa tukihihalla tai muilla apuvälineillä.

Lymfaterapia on lääkinnällisen kuntoutuksen muoto.

Apuvälineet

Syöpäpotilas voi hoitojen jälkeen ja niiden aikana tarvita apuvälineitä. Apuvälineet ovat lääkinnällisen kuntoutuksen muoto. Apuvälineiden hankintaan tarvitaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tekemä lausunto. Usein fysioterapeutit ohjaavat apuvälineiden käytössä.

Tavallisimpia syöpäpotilaiden tarvitsemia apuvälineitä ovat peruukki ja rintasyöpäleikkauksen jälkeen käytettävä rintaproteesi. Hoitava sairaala antaa maksusitoumuksen apuvälineiden hankintaa varten. Käytännöt vaihtelevat eri sairaanhoitopiireissä.

Alueelliset syöpäyhdistykset, sairaalat ja alan liikkeet neuvovat rintaproteesin käytössä ja oikean proteesin valinnassa. Myös jalkaproteesien ja käsiproteesien käyttöön annetaan ohjausta.

Peruukki

Syöpää sairastanut voi menettää hiuksensa syöpähoitojen takia. Kun hiukset lähtevät, voi potilas haluta peruukin.

Peruukki valitaan käyttötavan ja tarpeen mukaan. Peruukkeja valmistetaan eri materiaaleista. Eri kunnissa ja sairaanhoitopiireissä on erilaisia käytäntöjä peruukin hankinnassa. Lisätietoa peruukin hankinnasta voi kysyä alueellisista syöpäyhdistyksistä tai hoitohenkilökunnalta.

Psyykkinen tuki

Vakava sairastuminen tai sairauden uusiutuminen voi aiheuttaa psyykkisen kriisin. Tavallisia sairastuneen kokemia psyykkisiä oireita ovat ahdistus ja masennus. Monet syöpäpotilaat selviävät vaikeista vaiheista läheistensä ja hoitohenkilökunnan tuella.

Jos psyykkiset oireet jatkuvat pitkään, ovat vaikeita tai rajoittavat elämää, kannattaa voinnista keskustella hoitohenkilökunnan kanssa.

Psyykkistä tukea tarjoavat

  • hoitavan sairaalan yhteydessä toimiva psyykkisen tuen yksikkö tai hoitavan sairaalan psykiatrian poliklinikka
  • oma terveyskeskus tai mielenterveystoimisto
  • työterveyshuolto
  • kuntien kriisi- ja tukipalvelut esimerkiksi auttava puhelin
  • Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelut
  • muiden järjestöjen tarjoamat kriisi- ja tukipalvelut, esimerkiksi Mielenterveysseura

Hengellisyys

Sairastuminen voi herättää potilaan tarpeen pohtia hengellisiä asioita. Lähipiirin lisäksi potilas voi saada apua esimerkiksi omalta seurakunnalta. Sairaalassa ollessaan potilas voi keskustella myös sairaalapapin kanssa.

Evankelisluterilaisen kirkon Palveleva puhelin ja Palveleva netti tarjoavat mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita.

Palveleva puhelin ja netti

Myös muut uskonnolliset yhdyskunnat tarjoavat tukea.

Syöpäpotilaan ammatillinen kuntoutus

Jos syöpään sairastunut on työikäinen, hänellä on mahdollisuus päästä ammatilliseen kuntoutukseen. Kuntoutukseen tarvitaan lääkärin lausunto ja lähete. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää syöpäpotilaan työ- ja toimintakykyä.

Työeläkelaitokset järjestävät suurimman osan ammatillisesta kuntoutuksesta. Muita ammatillisen kuntoutuksen järjestäjiä ovat Kela ja tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt.

Harkinnanvarainen kuntoutus

Kela tarjoaa syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen harkinnanvaraisena kuntoutuksena sopeutumisvalmennuskursseja. Kursseja järjestetään kuntoutuskeskuksissa ympäri Suomea.

Kelan harkinnanvarainen kuntoutus täydentää ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta.

Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla saa tietoa

  • sairaudesta
  • hoidoista
  • kuntoutusmahdollisuuksista
  • muista tukimuodoista

Lisäksi kursseilla etsitään keinoja, joilla kuntoutuja voi itse vaikuttaa voimavarojensa vahvistumiseen, elämäntilanteensa hallintaan ja aktiiviseen osallistumiseen.

Kelan sopeutumisvalmennuskursseista, vapaista kurssipaikoista ja hakuohjeista saa lisätietoa Kelan verkkopalvelusta.

Kelan verkkopalvelusta kurssit löytyvät helposti kurssinumerolla. Vaikka kurssi näyttäisi verkkopalvelun mukaan täydeltä, peruutuspaikkoja voi kysyä kurssin järjestäjältä tai Kelasta.

Myös alueelliset syöpäyhdistykset voivat auttaa Kelan kursseille hakeutuvia. Kelan kurssit on listattu myös Syöpäjärjestöjen kurssilistaukseen:

Kuntoutuskurssit

Lähteet

Joensuu, Heikki; Jyrkkiö, Sirkku; Kellokumpu-Lehtinen, Pirkko-Liisa; Kouri, Mauri; Roberts, Peter J. & Teppo, Lyly (toim.) (2013) Syöpätaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Kelan verkkosivusto